پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

News
news categories 
Page1of173123456...173.Next.go


همایش‌های مرتبط با برنج

Site Statistics
High Visited Date3/4/2015
Today Visits0
Daily Visited Average In Last Thirty Days80

خواص آب برنج

    item visited 11527 
آبیاري سنترپوت يكي از روش هاي پخش آب از بالا به روش باراني ست كه عمدتا براي آبياري ذرت ،سويا و گندم استفاده مي شود.براي گیاه برنج نیز مشخص شد كه اين روش آبياري به طور قابل توجهي به نيروي كارگري و آب كمتر احتياج دارد.

مجله ترویجی شالیزار


<a href="https://www.accuweather.com/fa/ir/rasht/208612/weather-forecast/208612" class="aw-widget-legal">
<!--
By accessing and/or using this code snippet, you agree to AccuWeather’s terms and conditions (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/terms and AccuWeather’s Privacy Statement (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/privacy.
-->
</a><div id="awcc1519809433624" class="aw-widget-current"  data-locationkey="" data-unit="c" data-language="fa" data-useip="true" data-uid="awcc1519809433624"></div><script type="text/javascript" src="https://oap.accuweather.com/launch.js"></script>Address

 

نشانی پستی : رشت - کیلومتر 5 جاده رشت به تهران                                            تماس با بخش پشتیبانی ساب‌پورتال:

کد پستی : 13475-41996                                                     مدیر فنی: دکتر مهدی جلائیان    mahdi_jalaeian@yahoo.com
صندوق پستی : 1658                                                                            پشتیبانی: مهندس محمدرضا عابدینی         b.abedini@areeo.ac.ir

تلفن : 33690836-33690775-33690052-013-98+                              خانم نرگس بلوکی            nargessbolouki@gmail.com

نمابر : 33690051 - 013 - 98+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address: Rasht, Guilan province, IRAN                    Phone Number: +98-013-33690073

P. O. Box: 1658                                                          Fax Number: +98-013-33690051 

Postal Code: 41996-13475                                         E-Mail: info.rice@areeo.ac.ir


5.3.12.0
V5.3.12.0