پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تازه های خبر
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۱۵
صفحه1از176123456...176.بعدي.برو

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۵
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۱۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۸
صفحه1از14123456...14.بعدي.برو
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۱
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۲
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۲
صفحه1از28123456...28.بعدي.برو
نشریات فنی و دستورالعمل ها
دسته بندي اخبار 
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۰
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۶
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۱
صفحه1از6123456.بعدي.برو

مجله ترویجی شالیزار


<a href="https://www.accuweather.com/fa/ir/rasht/208612/weather-forecast/208612" class="aw-widget-legal">
<!--
By accessing and/or using this code snippet, you agree to AccuWeather’s terms and conditions (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/free-weather-widgets/terms and AccuWeather’s Privacy Statement (in English) which can be found at https://www.accuweather.com/en/privacy.
-->
</a><div id="awcc1519809433624" class="aw-widget-current"  data-locationkey="" data-unit="c" data-language="fa" data-useip="true" data-uid="awcc1519809433624"></div><script type="text/javascript" src="https://oap.accuweather.com/launch.js"></script>آدرس

 

نشانی پستی : رشت - کیلومتر 5 جاده رشت به تهران                                            تماس با بخش پشتیبانی ساب‌پورتال:

کد پستی : 13475-41996                                                     مدیر فنی: دکتر مهدی جلائیان    mahdi_jalaeian@yahoo.com
صندوق پستی : 1658                                                                            پشتیبانی: مهندس محمدرضا عابدینی         b.abedini@areeo.ac.ir

تلفن : 33690836-33690775-33690052-013-98+                              مهندس فاطمه فرح‌دهر            ffarahdahr@yahoo.com

نمابر : 33690051 - 013 - 98+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Address: Rasht, Guilan province, IRAN                    Phone Number: +98-013-33690073

P. O. Box: 1658                                                          Fax Number: +98-013-33690051 

Postal Code: 41996-13475                                         E-Mail: info.rice@areeo.ac.ir


5.3.12.0
V5.3.12.0